Privacyverklaring Stichting Heideweek Ede

Stichting Heideweek Ede (”Stichting Heideweek”) respecteert de privacy van (potentiële) partners, relaties, medewerkers en (website)bezoekers. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Stichting Heideweek als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

1. Gegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de omstandigheden en de relatie met u, verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • (mobiele)telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt.

2. Doel verwerking persoonsgegevens
Stichting Heideweek verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doeleinden:

 • het behandelen en uitvoeren van sponsorovereenkomsten;
 • het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotionele informatie;
 • het kunnen bellen en/of e-mailen om onze activiteiten uit te kunnen voeren.

3. Gronden voor verwerken persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

 1. voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. vanwege een wettelijke verplichting;
 3. met uw toestemming;
 4. vanwege een gerechtvaardigd belang.

4. Het delen van persoonsgegevens
Stichting Heideweek verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de doelstellingen zoals hiervoor omschreven. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 1. om onze overeenkomst uit te voeren;
 2. om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 3. bij inschakeling van externe leveranciers.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Stichting Heideweek, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG.

5. Het bewaren van persoonsgegevens
Stichting Heideweek houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

6. De beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Heideweek heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@heideweek.nl.

7. Uw rechten
U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@heideweek.nl. Stichting Heideweek kan u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Stichting Heideweek aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven, bijvoorbeeld in verband met geldende (wettelijke) bewaartermijnen of facturering. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

8. Contact
Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden via info@heideweek.nl. Tevens heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

9. Wijzigingen privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze activiteiten kunnen wijzigen. Stichting Heideweek behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.heideweek.nl/privacy. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2018.

Stichting Heideweek Ede

Elterse Hof 6

6721 ZZ  BENNEKOM

info@heideweek.nl

www.heideweek.nl

Onze sponsors:

Bekijk alle sponsors

© Copyright 2024 - Stichting Heideweek Ede | Privacy Policy